Anh Tuan Nguyen

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 31, Issue 3 (March 2019)
By Anh Tuan Nguyen, Jian Xu, Diu Khue Luu, Qi Zhao, Zhi Yang