Da-Zheng Feng

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 21, Issue 3 (March 2009)
By Jian-Qiang Liu, Da-Zheng Feng, Wei-Wei Zhang