Fang Liu

Journal Articles by this Author

Evolutionary Computation
Volume 22, Issue 2 (Summer 2014)
By Yutao Qi, Xiaoliang Ma, Fang Liu, Jianyong Sun, Jianshe Wu
Evolutionary Computation
Volume 23, Issue 1 (Spring 2015)
By Handing Wang, Ronghua Shang, Shan He, Fang Liu