Hideitsu Hino

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 22, Issue 9 (September 2010)
By Hideitsu Hino, Yu Fujimoto, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 22, Issue 11 (November 2010)
By Hideitsu Hino, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 23, Issue 6 (June 2011)
By Yu Fujimoto, Hideitsu Hino, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 24, Issue 7 (July 2012)
By Hideitsu Hino, Nima Reyhani, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 26, Issue 7 (July 2014)
By Atsushi Noda, Hideitsu Hino, Masami Tatsuno, Shotaro Akaho, Noboru Murata