Lav R. Varshney

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 26, Issue 11 (November 2014)
By Amin Karbasi, Amir Hesam Salavati, Amin Shokrollahi, Lav R. Varshney