Ning Qian

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 25, Issue 3 (March 2013)
By Ning Qian, Yu Jiang, Zhong-Ping Jiang, Pietro Mazzoni
Neural Computation
Volume 8, Issue 8 (November 15, 1996)
By Yu-Dong Zhu, Ning Qian
Neural Computation
Volume 27, Issue 5 (May 2015)
By Zhe Li, Ning Qian
Neural Computation
Volume 30, Issue 2 (February 2018)
By Zhe Li, Pietro Mazzoni, Sen Song, Ning Qian