Noboru Murata

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 19, Issue 8 (August 2007)
By Takafumi Kanamori, Takashi Takenouchi, Shinto Eguchi, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 22, Issue 9 (September 2010)
By Hideitsu Hino, Yu Fujimoto, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 22, Issue 11 (November 2010)
By Hideitsu Hino, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 23, Issue 6 (June 2011)
By Yu Fujimoto, Hideitsu Hino, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 24, Issue 7 (July 2012)
By Hideitsu Hino, Nima Reyhani, Noboru Murata