Ping-Yao Wang

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 24, Issue 6 (June 2012)
By Yawei Cheng, Shin-Yi Lee, Hsin-Yu Chen, Ping-Yao Wang, Jean Decety