Shotaro Akaho

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 16, Issue 1 (January 1, 2004)
By Koji Tsuda, Shotaro Akaho, Motoaki Kawanabe, Klaus-Robert Müller
Neural Computation
Volume 12, Issue 6 (June 1, 2000)
By Shotaro Akaho, Hilbert J. Kappen
Neural Computation
Volume 26, Issue 7 (July 2014)
By Atsushi Noda, Hideitsu Hino, Masami Tatsuno, Shotaro Akaho, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 28, Issue 12 (December 2016)
By Ken Takano, Hideitsu Hino, Shotaro Akaho, Noboru Murata
Neural Computation
Volume 29, Issue 7 (July 2017)
By Hideitsu Hino, Jun Fujiki, Shotaro Akaho, Noboru Murata