Trond Reitan

Journal Articles by this Author

Artificial Life
Volume 24, Issue 4 (Fall 2018)
By Tian-tong Luo, Lise Heier, Zaki Ahmad Khan, Faraz Hasan, Trond Reitan, Abdool S. Yasseen, Zi-xuan Xie, Jian-long Zhu, Gabriel Yedid
Artificial Life
Volume 26, Issue 2 (Spring 2020)
By Tian-tong Luo, Jian-long Zhu, Trond Reitan, Gabriel Yedid