Wenbin Jiang

Journal Articles by this Author

Computational Linguistics
Volume 41, Issue 1 (March 2015)
By Wenbin Jiang, Yajuan Lü, Liang Huang, Qun Liu