Xiao-Jing Wang

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 4, Issue 1 (January 1992)
By Xiao-Jing Wang, John Rinzel
Neural Computation
Volume 19, Issue 1 (January 2007)
By Alfonso Renart, Rubén Moreno-Bote, Xiao-Jing Wang, Néstor Parga
Neural Computation
Volume 25, Issue 7 (July 2013)
By Alberto Bernacchia, Xiao-Jing Wang
Neural Computation
Volume 28, Issue 4 (April 2016)
By Wei Wei, Xiao-Jing Wang