Xin Wang

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 10, Issue 5 (July 1, 1998)
By Xin Wang, Arun Jagota, Fernanda Botelho, Max Garzon
Network Neuroscience
Volume 3, Issue 4 (2019)
By Xin Wang, Caio Seguin, Andrew Zalesky, Wan-wa Wong, Winnie Chiu-wing Chu, Raymond Kai-yu Tong