Xin Yao

Journal Articles by this Author

Evolutionary Computation
Volume 15, Issue 4 (Winter 2007)
By Jun He, Colin Reeves, Carsten Witt, Xin Yao
Evolutionary Computation
Volume 26, Issue 2 (Summer 2018)
By Chao Qian, Yang Yu, Ke Tang, Yaochu Jin, Xin Yao, Zhi-Hua Zhou
Evolutionary Computation
Volume 27, Issue 2 (Summer 2019)
By Siang Yew Chong, Peter Tino, Jun He, Xin Yao
Neural Computation
Volume 31, Issue 11 (November 2019)
By Xin Yao, Tianchi Huang, Chenglei Wu, Rui-Xiao Zhang, Lifeng Sun