Yu Inatsu

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 32, Issue 10 (October 2020)
By Yu Inatsu, Daisuke Sugita, Kazuaki Toyoura, Ichiro Takeuchi
Neural Computation
Volume 32, Issue 10 (October 2020)
By Yu Inatsu, Masayuki Karasuyama, Keiichi Inoue, Hideki Kandori, Ichiro Takeuchi