Shogo Yazawa

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 10, Issue 2 (March 1998)
By Nobuyuki Nishitani, Takashi Nagamine, Naohito Fujiwara, Shogo Yazawa, Hiroshi Shibasaki
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 27, Issue 3 (March 2015)
By Satoe Ichihara-Takeda, Shogo Yazawa, Takashi Murahara, Takanobu Toyoshima, Jun Shinozaki, Masanori Ishiguro, Hideaki Shiraishi, Nozomu Ikeda, Kiyoji Matsuyama, Shintaro Funahashi, Takashi Nagamine