Youshen Xia

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 26, Issue 2 (February 2014)
By Youshen Xia, Tianping Chen, Jinjun Shan