Jun Zhang

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 16, Issue 1 (January 1, 2004)
By Jun Zhang
Neural Computation
Volume 3, Issue 1 (Spring 1991)
By Jun Zhang
Neural Computation
Volume 20, Issue 3 (March 2008)
By Haikun Wei, Jun Zhang, Florent Cousseau, Tomoko Ozeki, Shun-ichi Amari