Kazumi Saito

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 12, Issue 3 (March 1, 2000)
By Kazumi Saito, Ryohei Nakano
Neural Computation
Volume 19, Issue 9 (September 2007)
By Tomoharu Iwata, Kazumi Saito, Naonori Ueda, Sean Stromsten, Thomas L. Griffiths, Joshua B. Tenenbaum
Neural Computation
Volume 9, Issue 1 (January 1, 1997)
By Kazumi Saito, Ryohei Nakano