Yukihiko Toquenaga

Journal Articles by this Author

Artificial Life
Volume 1, Issue 4 (Summer 1994)
By Yukihiko Toquenaga, Isamu Kajitani, Tsutomu Hoshino