Masaru Tomita

Journal Articles by this Author

Artificial Life
Volume 14, Issue 1 (Winter 2008)
By Hiroshi Ohno, Yasuhiro Naito, Hiromu Nakajima, Masaru Tomita
Artificial Life
Volume 14, Issue 1 (Winter 2008)
By Yukino Ogawa, Kazuharu Arakawa, Kazunari Kaizu, Fumihiko Miyoshi, Yoichi Nakayama, Masaru Tomita
Artificial Life
Volume 14, Issue 1 (Winter 2008)
By Yoshiya Matsubara, Shinichi Kikuchi, Masahiro Sugimoto, Kotaro Oka, Masaru Tomita