Kotaro Oka

Journal Articles by this Author

Artificial Life
Volume 14, Issue 1 (Winter 2008)
By Yoshiya Matsubara, Shinichi Kikuchi, Masahiro Sugimoto, Kotaro Oka, Masaru Tomita