Liang Huang

Journal Articles by this Author

Computational Linguistics
Volume 35, Issue 4 (December 2009)
By Liang Huang, Hao Zhang, Daniel Gildea, Kevin Knight
Computational Linguistics
Volume 41, Issue 1 (March 2015)
By Wenbin Jiang, Yajuan Lü, Liang Huang, Qun Liu