Agoston E. Eiben

Journal Articles by this Author

Evolutionary Computation
Volume 5, Issue 3 (Fall 1997)
By Agoston E. Eiben, Thomas Bäck