Licheng Jiao

Journal Articles by this Author

Evolutionary Computation
Volume 16, Issue 2 (Summer 2008)
By Maoguo Gong, Licheng Jiao, Haifeng Du, Liefeng Bo
Evolutionary Computation
Volume 17, Issue 1 (Spring 2009)
By Maoguo Gong, Licheng Jiao, Dongdong Yang
Neural Computation
Volume 18, Issue 4 (April 1, 2006)
By Liefeng Bo, Ling Wang, Licheng Jiao
Neural Computation
Volume 19, Issue 4 (April 2007)
By Liefeng Bo, Ling Wang, Licheng Jiao
Evolutionary Computation
Volume 22, Issue 2 (Summer 2014)
By Yutao Qi, Xiaoliang Ma, Fang Liu, Licheng Jiao, Jianyong Sun, Jianshe Wu