Naotake Fujita

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 4, Issue 4 (July 1992)
By Shun-ichi Amari, Naotake Fujita, Shigeru Shinomoto