Daniel So Yeung

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 18, Issue 11 (November 2006)
By Yingfeng Wang, Xiaoqin Zeng, Daniel So Yeung, Zhihang Peng