Maxim Nikitchenko

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 20, Issue 10 (October 2008)
By Maxim Nikitchenko, Alexei Koulakov